Star Citizen Patch 3.8.2

Resetování (vymazání) databáze: ano
Long Term Persistence: zapnuto
Známé problémy
 • Při vstávání z kapitánovy postele na Carracku je hráč vyhozen skrz stěnu a tato postel také stále postrádá funkci odhlášení z postele (bed logout).Captain’s Bed in the Carrack currently sends the player through the wall when standing up and is missing the logout function.
 • V hlavním výtahu na Carracku se stále dá procházet skrz zeď.Main elevator in the Carrack is missing collision on the back wall.
 • Když se na lodi 890 Jump více hráčů odhlásí z postele a přihlásí najednou, může to nějakého hráče nahrát ve špatném stavu.If multiple players logout of 890 beds and log in at the same time it may spawn one player in a bad state.
 • AI lodě (= ty ovládané počítačem) se po vyřazení pomocí EMP nezotaví.AI ships do not recover from EMP disables.
 • Nabídka pro opravu lodi může být nedostupná, ačkoli by měla jít zvolit.Sometimes repair services are unavailable when they should be present.
 • Poté, co byla loď opravena, mohou vyměnitelné komponenty na lodi lodi zůstat i po jejich zničení a duplicitní součástka odpadne.After a ship is repaired, detachable components will remain attached to the ship when destroyed and a duplicate component will fall off.
 • Oprava lodi a dotankování paliva může selhat, pokud se tyto služby vyberou zároveň.Repair fails if you select repair and refuel simultaneously.
  • Dočasné řešení: vybrat každou službu zvlášť.Work-Around: Select services individually.
 • Po vyprázdnění náhradního Animus zásobníku není možné dát na jeho původní místo nový plný.Once an Animus spare magazine has been emptied the player can no longer equip fresh magazines in the same slot.
 • Poté, co byla loď zničena, může být u ní v terminálu zobrazen stav “unknown“. Je možné si ji vyvolat, ale v přiřazeném hangáru se neobjeví.Ships can be displayed as “unknown” after destruction, be available for spawn, but not appear on their specified hangar.
 • Vystupování z/do vesmíru (EVA) může způsobit, že se hráč začne samovolně náhle otáčet a způsobí si zranění.Entering or exiting via EVA can sometimes cause the player to turn/spin suddenly and harm themselves.
 • Při odhazování věcí se může stát, že tento předmět propadne podlahou.Objects can fall through the floor when dropped.
 • Na Lorville se může objevit stojící vlak navíc, který bude překážet a znemožňovat používání místní MHD.An extra static train can appear at Lorville and prevent the use of trains.
 • Na obrazovce terminálu pro půjčování lodi může být loď zobrazena s chybějícími částmi, příp. její vyobrazení může chybět úplně.The visuals of the ships on the rental screen may have missing areas or disappear completely.
 • Caterpillar se při přistávání na povrchu planety/měsíce může občas houpat nebo se celý převrátit.The Caterpillar will occasionally rock or tip over on itself after landing on a planetary body.
 • Služby poskytované CryAstro nemusí být na řadě míst dostupně.CryAstro services may not work at various stations and major ports.
  • Dočasné řešení: nedokončete zcela přistávání, ale vznášejte se nad přistávací plochou a takto o dané služby požádejte.Work-around: Hover before landing and request services just above the pad.
 • Půjčování lodí / odpočet pro půjčené lodě nemusí fungovat při půjčování druhé lodě.Rentals and/or rental timers may not work when renting a second ship.
 • Pokud byla loď zničena poté, co se hráč odhlásil z postele na lodi (bed logout), vrátí se na původní server.If a player’s ship is destroyed after bed logout they will return to the server at origin.
 • NPC mohou na místech, kde by neměly (a kde by to ani nikdo nečekal), vykonávat různé animace.NPCs may sometimes be doing usable animations in places that they shouldn’t.
 • Countermeasures (protiopatření proti střelám) nefungují tak, jak bylo zamýšleno – k odlákání střel.Countermeasures are not working as intended to deter missiles.
 • 890 Jump nemá správnou kapacitu pro náklad.The 890 Jump does not have the correct cargo capacity.
 • Combine Cannon a distortion weapons nefungují tak, jak by měly.The Combine Cannon and distortion weapons are not working as intended.
 • Výtahy na Port Tressler a Everus Harbor se po přivolání nemusí ukázat.Elevators at Port Tressler and Everus Harbor may not show up when called.
 • Pokud je značka pro quantum travel na okraji planety/měsíce, může se stát, že to loď vezme skrz planetu/měsíc a exploduje (ta loď, ne planeta ? )..If the quantum travel marker is at the edge of a moon or planet its possible to QT through the moon and explode..
 • Nakoupené zboží se často nezobrazí (pouze vizuálně) v nákladovém prostoru lodi.Purchased commodities will often visually not appear in the ship’s hold.
 • Krátce po spuštění Star Marine (“naloadování se do SM”) a palbě ze zbraní je možné, že se hra bude chvíli “cukat” a výkon hry se nakrátko propadne.Players may experience stalls in performance shortly after loading into Star Marine and firing weapons.
 • Oznámení o NPC “majáku” (beacon) někdy zobrazuje nepřesnou vzdálenost.NPC beacon notifications will sometimes display an incorrect distance.
 • AI lodě se často mohou zaseknout v půlce svého pohybu a už se nerozhýbat.AI ships can often get stuck in the middle of their motion and not advance further.
 • Značky označující nepřátele ve Star Marine mohou někdy být vidět i přes zeď.AR makers for enemies can sometimes be seen through walls in Star Marine.

Nové funkce

Lodě a vozidla
 • Dostupné nové lodě: Anvil Carrack and Anvil Carrack Expedition.New Ship Available: Anvil Carrack and Anvil Carrack Expedition
  • S Carrackem od Anvilu uletíte díky posíleným palivovým nádržím vetší vzdálenost, pomocí vylepšeného skokového pohonu (jump drive) a speciálně vyčleněného počítače zmapujete nová skoková místa. Původně ryze armádní loď je nyní k dispozici i pro civilní účely. Na palubě je k dispozici ošetřovna, vybavení pro opravy a sada senzorů zaměřená na mapování.The Anvil Carrack features reinforced fuel tanks for long-duration flight, an advanced jump drive, and a dedicated computer core for jump charting operations. Originally a military exclusive, the Carrack is now available for civilian use. On-board accommodations include crew medical and repair facilities, and a mapping-oriented sensor suite.
“Core Tech”
 • Přidána počáteční “long term persistence“. (LTP)Added initial long term persistence. (LTP)
  • Do hry byla přidána raná verze “dlouhodobé perzistence” (LTP), která umožní uchovat nákupy učiněné hráčem ve hře napříč resetováním/vymazáváním herní databáze mezi jednotlivými patchi. Odteď se veškeré vydělané aUEC (herní peníze) a nákupy FPS věcí (zbraně, nástroje), lodních komponent a celých lodí budou dlouhodobě uchovávat a hráč o ně mezi jednotlivými patchi nepřijde. Ačkoli je naším záměrem minimalizovat četnost resetování dat a uchovávat jich co nejvíce bude možné, v této fázi vývoje hry nepochybně nastanou chvíle, kdy bude zapotřebí provést kompletní vymazání herní databáze a hráč tak občas bude muset začít zase nanovo. Jakmile taková situace nastane, budeme o ní informovat.We have added an early version of long term persistence to allow player purchases and UEC earnings to persist between database wipes. For now, we will persist FPS item purchases, ship component purchases, ship purchases, and UEC earnings. While we intend on minimizing the frequency of wipes and persisting as much data as we can, at this stage in development we will still undoubtedly encounter scenarios that require full wipes. We’ll communicate these scenarios as they arise.

Aktualizace funkcí (Feature Updates)

Lodě a vozidla
 • Vylepšení vnitřního nasvícení u lodi Cutlass Red.Updated interior lighting for the Cutlass Red.
 • Navýšení dosahu i intenzity reflektoru lodi Cutlass Red..Increased the light radius and intensity of the Cutlass Red searchlight.
 • Nastavení postele jako místa pro zotavení (spawn location) je možné už i vestoje vedle postele.You can now interact with medical bed computer on ships while standing next to it to save your spawning location.

Opravené chyby

 • Opravena chyba, která způsobovala, že FOIP bylo ve výchozím stavu zapnuté. (Pokud máte USER složku z předchozí verze 3.8.1 bude nutné tuto složku smazat, jinak by FOIP mohlo být stále zapnuté.)Fixed an issue that was causing FOIP to be turned on by default. (Please note, if you have a previous USER folder from 3.8.1 you will need to delete this as it may still be set to have FOIP enabled)
 • Opraven chybějící zvuk u dveří ošetřovny v lodi Cutlass Red.Fixed the missing audio on Cutlass Red medbay door.
 • Opraveno možné klapnutí ve zvucích trysek u lodi Cutlass Red.Fixed a possible click in the Cutlass Red thruster audio.
 • Opravena chyba způsobůjící praskání audio caused by weapon fire report audio.Fixed the game-wide crackling audio caused by weapon fire report audio.
 • Pojistné plnění (insurance claim) by mělo fungovat, aniž by docházelo k duplikování lodí.Insurance claims should consistently work without duplications.
 • Odhlašování z postele (bed logout) by mělo fungovat stále a už by nemělo způsobovat zacyklení při načítání hry (infinite load).Bed logout should now work consistently and no longer cause an infinite load.
 • Opraveno několik mezer ve štítech Aegis Sabre.Fixed various shield holes on the Aegis Sabre.
 • Opravena orientace textu při interakci s bočními přechodovými dveřmi u Cutlass Red.Fixed interaction text orientation on side airlocks of the Cutlass Red.
 • Opraven chybějící stojan na zbraně uvnitř Cutlass Red.Fixed missing weapon rack inside the Cutlass Red.
 • Opraveno několik chyb u nákupních terminálů, kdy si obchod strhl peníze, ale hráč koupené předměty neobdržel.Fixed multiple shopping kiosk issues that could result in the transaction going through but the item not being granted to the player.
 • Fixed the missing Interior Cockpit Glass LODs on the Aegis Sabre.Fixed the missing Interior Cockpit Glass LODs on the Aegis Sabre.
 • Opraveno umístění textu při interakci v posteli na ošetřovně lodi Cutlass Red pro ženské postavy.Fixed the Cutlass Red interaction text position on the medbed for female avatars.
 • Terminály pro placení pokut by již měly ukazovat správnou výši pokuty a již by neměly zobrazovat zůstatek -1 UEC.Fine terminals should now show the correct UEC owed and no longer show -1 UEC balance.
 • Značky pro težitelnou horninu by se již měly zobrazovat správně na okrajích obrazovky v případě, že se samotné horniny nachází mimo obrazovku.Scanned mineable rock markers should now correctly show on the edge of the screen while the mineables are off screen.
 • Mise “Claimjumper” by už měly správně ukazovat waypointy a vyvolávat patřičná NPC.Claimjumper missions should now correctly show waypoints and spawn NPCs.
 • Hráči by již neměli náhodně umírat při vystupování z MHD na stanici Riker Memorial Spaceport v Area18.Players should no longer randomly die getting off the tram at Riker Memorial Spaceport in Area18.
 • Opraveno množství světelných efektů ve “Vehicle Loadout Manager” (úprava vybavení vlastněných lodí) aby nebyly příliš jasné.Fixed multiple lighting effects sometimes being excessively bright on the Vehicle Loadout Manager.
 • Opraven nákupní terminál Cubby Blast tak, aby správně reagoval na hráčovu interakci.Fixed Cubby Blast shop kiosk USE interaction points so that they can now all be interacted with correctly.
 • Opravena chyba, kdy se lodní 3D radar nezobrazoval tak, jak je zamýšleno.Fixed an issue where the ship 3D radar did not appear as intended.
 • Odhlášení v posteli na určitých lodích (např. Mole) by už nemělo způsobovat “infinite loading” po opětovném přihlášení do hry.Certain ship beds (ex. Mole) should no longer cause an infinite loading screen on return from using them to logout.
 • Hráči by měli být být schopni použít jednu “Crypto Card” (karta pro hacknutí počítače kvůli vymazání záznamů o spáchaných zločinech) na vymazání více jak jednoho zločinu/přestupku.Players should now be able to hack away more than 1 crime per Crypto Card.
 • Vypůjčené lodě – po pojistném plnění/uplynutí doby zapůjčení by se už nadále neměly zobrazovat jako vlastněné.Rented ships should no longer appear as owned after filing insurance claims or waiting beyond the rental period.
Technické
 • Opraveny 4 pády serveru.Fixed 4 server crashes
 • Opraveno 13 pádů hry na lokále.Fixed 13 client crashes.